JFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawna

Kancelaria JFCD specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej w dziedzinie prawa gospodarczego na wszystkich etapach obrotu rynkowego. Doradzamy przy transakcjach gospodarczych, w tym planowania, negocjacji, przygotowywania projektów umów i ich realizacji. Prowadzimy sądowe spory gospodarcze. Świadczymy pomoc w formalnych i praktycznych aspektach prawa korporacyjnego, począwszy od tworzenia i przekształcania podmiotów, poprzez przygotowywanie i wsparcie w przeprowadzaniu programów naprawczych, w tym prawa upadłościowego.

Doradzamy także w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, prawa pracy, w zakresie prawa własności intelektualnej i coraz powszechniej stosowanego prawa ochrony konkurencji. Kancelaria JFCD z powodzeniem reprezentuje klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i karnego zarówno na poziomie mediacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Prawo korporacyjneKancelaria JFCD doradza i uczestniczy w tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu i podziałach spółek prawa handlowego oraz w ich likwidacji. Reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach spółek, przygotowujemy i opiniujemy akty korporacyjne (statuty, umowy spółek). Przygotowujemy projekty uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek jak również reprezentujemy wspólników w postępowaniach o unieważnienie uchwał w/w zgromadzeń.

Więcej informacji

 

Umowy handlowe


Pomagamy naszym Klientom w negocjacjach dotyczących zawieranych umów. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczając interesy naszych Klientów. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie konstruowania umów handlowych w obrocie gospodarczym.

Więcej informacji

 

Prawo autorskie i prawa pokrewne


Kancelaria JFCD przygotowuje kompletną dokumentację związaną z korzystaniem i rozporządzeniem prawami autorskimi, w szczególności w zakresie umów przeniesienia praw autorskich i umów licencyjnych. Ponadto Kancelaria prowadzi sprawy cywilne o ochronę praw autorskich i pokrewnych, w szczególności sprawy o zaprzestanie naruszeń i zapłatę wynagrodzenia; sprawy związane z prawem do ochrony wizerunku oraz sprawy karnych naruszeń praw autorskich, w tym naruszeń internetowych. Kancelaria JFCD oferuje pomoc prawną w różnych branżach korzystających z dóbr własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku oprogramowania komputerowego, produkcji filmowych, działalności muzycznej i działalności wydawniczej.

Więcej informacji

 

Prawo konkurencji


Kancelaria JFCD doradza i reprezentuje przedsiębiorców na różnych szczeblach obrotu gospodarczego w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, takimi jak stosowanie wprowadzających w błąd oznaczeń, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, pomawianie, nieuczciwe praktyki rynkowe, w tym m.in. naliczanie tzw. opłat półkowych. Kancelaria oferuje pomoc zarówno w zakresie ochrony przed nieuczciwymi zachowaniami innych uczestników rynku poprzez dochodzenie zaprzestania naruszeń, usunięcia ich skutków oraz uzyskania stosownego odszkodowania, jak również w zakresie obrony przedsiębiorców przed roszczeniami wynikającymi z zarzutów tego typu działań oraz przeciwdziałania ich wystąpieniu w przyszłości poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych. Kancelaria JFCD posiada również doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców przed UOKiK.

Więcej informacji

 

Stowarzyszenia i fundacje


Kancelaria JFCD oferuje pomoc zarówno w tworzeniu i rejestracji stowarzyszeń i fundacji jak również na stałe lub doraźnie doradza w zakresie bieżącego funkcjonowania takich podmiotów, z uwzględnieniem ram prawnych obowiązujących w przypadku działalności społecznej i charytatywnej. Nasi prawnicy rejestrują i obsługują organizacje pożytku publicznego.

Więcej informacji

 

Prawo pracy


Kancelaria JFCD na stałe doradza przedsiębiorcom w polityce kadrowej w zakresie zbiorowych i indywidualnych spraw pracowniczych poprzez pomoc prawną w ustalaniu strategii zatrudniania i zwalania kadr pracowniczych, przygotowywanie i weryfikację zakładowych dokumentów prawa pracy, przygotowywanie propozycji prawnych dotyczących szczegółowych kwestii związanych z organizacją zatrudnienia, uczestniczenie w negocjacjach z grupami zawodowymi pracodawców w przypadku sporów na tle stosowania przepisów prawa pracy. Prawnicy kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie i prowadzą sprawy sądowe z zakresu prawa pracy, zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników, lub osób mających interes w ustaleniu istnienia stosunku pracy; doradza i reprezentuje pracodawców przed organami PIP i ZUS.

Więcej informacji

 

Prawo budowlane i nieruchomości


Kancelaria JFCD reprezentuje inwestorów, jak i wykonawców w procesach dotyczących wykonania robót budowlanych. Zajmujemy się obsługą procesu budowlanego w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym (warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie). Świadczymy pomoc prawną związaną z nieruchomościami, taką jak ustalenie stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych, zasiedzenie,  postępowania o zniesienie współwłasności.  

Więcej informacji

 

Prawo karne


Adwokaci naszej kancelarii prowadzą obronę w sprawach karnych we wszystkich stadiach postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, w postępowaniu apelacyjnym, a także po uprawomocnieniu się orzeczenia, w postępowaniu wykonawczym. Podejmujemy się obrony we wszystkich kategoriach sprawa karnych, zarówno w sprawach tzw. „przestępstw pospolitych” oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego i w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych.

Więcej informacji

 

Sprawy rodzinne i spadkowe


Kancelaria JFCD świadczy pomoc prawną w sprawach rodzinnych i spadkowych. Reprezentujemy Klientów w  sprawach rozwodowych, o separację i alimenty, w sprawach opiekuńczych jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa. Doradzamy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

Więcej informacji

 

Sprawy odszkodowawcze


Kancelaria JFCD reprezentuje klientów w sporach sądowych, w tym w sprawach odszkodowawczych. Prowadzimy sprawy odszkodowawcze z zakresu prawa cywilnego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, własności intelektualnej czy utworzenia stref ograniczonego użytkowania wokół lotnisk. Doradzamy na etapie przygotowawczym, oceniając ryzyka i koszty związane z procesem. Przygotowujemy pozwy i pisma procesowe, współpracujemy z rzeczoznawcami i specjalistami danej dziedziny przygotowując odpowiednio dowody. Reprezentujemy także klientów w rozmowach ugodowych. Kancelaria oferuje pomoc zarówno w zakresie uzyskania stosownego odszkodowania jaki i w zakresie obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi.

Więcej informacji

Kancelaria Prawna JFCD - Jerschina-Fus * Cichocka * Duriasz